Serbian Embassy Tokyo

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Novi cenovnik konzularnih usluga

 

На основу Закона о републичким административним таксама („Службени гласник

РС“, бр. 43/03, са изменама и допунама  бр. 51/03-исправка,53/04, 42/05, 61/05, 101/05-др.закон, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12 и 93/12) , Одлуке Владе од 16.09.2011. године, 05 бр. 434-6755/2011 о врстама девиза у којима се плаћају републичке административне таксе код дипломатско-конзуларних представништава и о висини курса динара за прерачунавање динарских износа такси у девизе тарифама републичких административних такси и Правилника о о врстама посебних услуга дипломатско-конзуларних представништава, износу трошкова за посебне услуге и начину евидентирања прихода по основу наплаћених  конзуларних такси („Службени гласник РС“, бр. 102/10) , утврђује се

 

Ц Е Н О В Н И К

КОНЗУЛАРНИХ УСЛУГА АМБАСАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ЈАПАНУ

(Валута: јапански JEN ¥)

 

 

 

КОНЗУЛАРНО ПРАВНА УСЛУГА

Укупно ¥

 1. I. Путне исправе

1.

Издавање пасоша

8,088.00

2.

Издавање путног листа за наше држављане и странце

9,543.00

3.

Оглашавање пасоша неважећим

11,652.00

 1. II. Држављанство

4.

Пријем у држављанство Републике Србије

31,574.00

5.

Пријем у држављанство Р.С.  за избегла, прогнана и расељена лица

10,676.00

6.

Пријем у држављанство Р. Србије по међународним уговорима

21,692.00

7.

Утврђивање држављанства Р. Србије

9,866.00

8.

Упис у евиденцију држављана Р. Србије

9,866.00

9.

Отпуст из држављанства Р. Србије

67,864.00

 1. III. Mатичарски послови

10.

Издавање извода из матичних књига

9,543.00

11.

Прибављање извода из матичних књига од матичниг служби у Р. Србији

7,938.00

12.

Пријава рођења детета

2,592.00

13.

Пријава брака закљученог пред иностраним органом

2,916.00

14.

Закључење брака у Амбасади

18,600.00

15.

Накнадни упис у изворник МК у Амбасади

5,500.00

16.

Пријава смрти

2,588.00

17.

Издавање спроводнице

970.00

 1. IV. Нотарски послови

18.

Овера потписа на пуномоћју-изјави

6,470.00

19.

Овера потписа на пуномоћју –изјави, састављена у Амбасади (осим наследничке изјаве)

5,823.00

20.

Овера фотокопије

4,530.00

21.

Надовера службеног потписа и печата

од 6,470.00

22.

Овера превода који донесе странка

3,560.00

23.

Овера превода који сачини Амбасада

од 8,100.00

24.

Провера аутентичности оверених аката страних органа или јавних бележника

47,00

 1. V. Оставине

25.

Реализација оставине посредством Амбасаде (такса - зависно од износа оставине)

? ¥

26.

Састављање тестамента у Амбасади

23,450.00

27.

Састављање опозива тестамента

13,910.00

28.

Овера наследничке изјаве

11,645.00

29.

Састављање тестамента ван Амбасаде

59,840.00

30.

Чување тестамента у Амбасади и достављање у земељу

18,437.00

 1. VI. Правна помоћ

31.

Састављање уговора у Амбасади

21,025.00

32.

Састављање уговора ван Амбасаде

31,860.00

33.

Састављање других исправа

5,500.00

34.

Записник о признању очинствa

0 ¥

VII. Визе

35.

Тип А и Б (транзитне) и Ц (боравак до 90 дана)

10,028.00

36.

Тип А и Б (транзитне) колективне од 5 до 50 лица

од 10,028.00

37.

Тип Ц колективне од 5 до 50 лица

од 10,028.00

38.

Тип Д (привремени боравак) појединачна

5,176.00

VIII. Потврде

39.

Царинска потврда

22,480.00

40.

Увођење у војну евиденцију

324.00

41.

Потврда о животу

324.00

42.

Потврда о отпусту из државњанства на страном језику

5,176.00

43.

Потврда о транскрипцији и транслитерацији у биометријском пасошу латиничног DJ у  ћирилично Ђ

 

2,750.00

44.

Остале потврде које издаје Амбасада

5,176.00

45.

Прибављање уверења о некажњавању (МУП-а)

6,147.00

46.

Прибављање докумената на захтев странке (о личним социјалним, радним, имовинским и другим питањима) из земље и иностранства

 

3,500.00

IX. Пловидбени лист

47.

Издавање и овера пловидбеног листа

77,150.00

48.

Интервенција код страног органа да се пловилу или ваздухоплову изда или продужи важење било које исправе

 

26,120.00

X. Заштита интереса физичких и правних лиса у иностранству

49.

Предузимање службене радње код иностраног органа

4,852.00

XI. Депозитни послови

50.

Чување хартија од вредности, предмета оставине, новца од обештећења и сл.

од 6,146.00

 

 

 

У Токију 15.10.2012. године