Serbian Embassy Tokyo

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

 

Drzavljanstvo

 

Srbija je donela novi Zakon o državljanstvu čija je primena počela u martu 2005. godine. Danom pocetka primene Zakona o državljanstvu Republike Srbije prestaju da važe Zakon o jugoslovenskom državljanstvu (''Službeni list SRJ'', br. 33/96 i 9/01) i Zakon o državljanstvu Socijalisticke Republike Srbije (''Službeni glasnik SRS'', br. 45/79 i 13/83). O zahtevima za sticanje i prestanak državljanstva R. Srbije odlučuje Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije.

 1. Sticanje državljanstva R. Srbije
 2. Prestanak državljanstva
 3. Takse
 4. Zakon o drzavljanstvu Republike Srbije

 

Sticanje državljanstva R. Srbije

Državljanstvo R. Srbije se stiče poreklom, prijemom i po medjunarodnim ugovorima.

1. Poreklom: državljanstvo Republike Srbije poreklom stice dete rodjeno u inostranstvu čija su oba roditelja u trenutku njegovog rodjenja državljani Republike Srbije, čiji je jedan od roditelja u trenutku njegovog rodjenja državljanin Republike Srbije, a drugi je nepoznat ili nepoznatog državljanstva ili bez državljanstva, čiji je jedan od roditelja u trenutku njegovog rodjenja državljanin Republike Srbije, a drugi je državljanin druge države članice ili čiji je jedan od roditelja u trenutku njegovog rodjenja državljanin Republike Srbije, a drugi je strani državljanin, ako ga roditelj koji je državljanin Republike Srbije prijavi do navršene 18. godine života kod Ambasade kao državljanina Republike Srbije.

I lice starije od 18 godina života rodjeno u inostranstvu, čiji je jedan roditelj u trenutku njegovog rodjenja bio državljanin Republike Srbije, a drugi strani državljanin, stiče poreklom državljanstvo Republike Srbije ako do navršene 23. godine života podnese zahtev za upis u evidenciju državljana nadležnom organu u Republici Srbiji. 
Pod uslovom iz člana 7. do 10. Zakona, državljanstvo Republike Srbije stiče poreklom i usvojenik-stranac, odnosno usvojenik bez državljanstva, u slučaju potpunog usvojenja. Zahtev za upis usvojenika u evidenciju državljana podnosi usvojilac – državljanin Republike Srbije, ili zahtev podnosi usvojenik stariji od 18 godina do navršene 23. godine života.

2. Prijemom: pod odredjenim uslovima državljanstvo R. Srbije stiče stranac kome je shodno propisima o kretanju i boravku stranaca odobreno stalno nastanjenje u Republici Srbiji, stranac koji je najmanje tri godine u bračnoj zajednici sa državljaninom Republike Srbije i kome je odobreno stalno nastanjenje u Republici Srbiji ili stranac čiji bi prijem u državljanstvo Republike Srbije predstavljao interes za Republiku Srbiju.

Prijem iseljenika u državljanstvo Republike Srbije:

Iseljenikom se smatra lice koje se iselilo iz Republike Srbije sa namerom da stalno živi u inostranstvu. Iseljenik i njegov potomak mogu biti primljeni u državljanstvo Republike Srbije ako su navršili 18 godina života i nije im oduzeta poslovna sposobnost i ako podnesu pismenu izjavu da Republiku Srbiju smatraju svojom državom. 
Bračni drug iseljenika koji je stekao državljanstvo Republike Srbije može biti primljen u državljanstvo Republike Srbije ako podnese pismenu izjavu da Republiku Srbiju smatra svojom državom. 
Za prijem u državljanstvo Republike Srbije iseljenika nije potreban otpust iz stranog državljanstva, što znaci da može imati dvojno državljanstvo, ne mora živeti u Republici Srbiji i nije mu potrebno odobrenje o stalnom nastanjenju.

U državljanstvo Republike Srbije može biti primljeno i lice rodjeno u drugoj republici ranije SFRJ koje je imalo državljanstvo te republike ili je državljanin druge države nastale na teritoriji ranije SFRJ, koje kao izbeglo, prognano ili raseljeno lice boravi na teritoriji Republike Srbije ili je izbeglo u inostranstvo.

Prestanak državljanstva R. Srbije

1. Prestanak državljanstva otpustom: Državljaninu Republike Srbije državljanstvo Republike Srbije prestaje otpustom ako podnese zahtev za otpust i ako ispunjava sledeće uslove:

 • da je navršio 18 godina života
 • da nema smetnji u pogledu vojne obaveze;
 • da je izmirio poreze i druge zakonske obaveze u Srbiji;
 • da je regulisao imovinskopravne obaveze iz bračnog odnosa i odnosa roditelja i dece prema licima koja žive u Srbiji;
 • da se protiv njega u Srbiji ne vodi krivični postupak za krivicna dela za koja se goni po službenoj dužnosti, a ako je u Srbiji osudjen na kaznu zatvora – da je tu kaznu izdržao;
 • da ima strano državljanstvo ili dokaz da će biti primljen u strano državljanstvo.

Uz zahtev za otpust iz državljanstva podnosilac prilaže:

 1. izvod iz matične knjige rodjenih (i za dete ako je obuhvaćeno zahtevom);
 2. dokaz o državljanstvu Republike Srbije - uverenje o državljanstvu Republike Srbije, ne starije od 6. meseci, ili izvod iz maticne knjige jugoslovenskih državljana koja se vodila u SMUP-u, izdat u skladu sa Zakonom, ili izvod iz maticne knjige roðenih u kome je u skladu sa Zakonom upisana činjenica o državljanstvu Republike Srbije, ne starije od meseci, ili pasoš SCG (novi obrazac).
 3. potvrdu (rešenje) nadležnog vojnog organa da je regulisao vojnu obavezu ili saglasnost Ministarstva odbrane Srbije da nema smetnji za otpust iz državljanstva u pogledu vojne obaveze;
 4. dokaz da ima strano državljanstvo ili garanciju  da će biti primljen u strano državljanstvo (i za dete ukoliko je obuhvaceno zahtevom roditelja);
 5. pisanu saglasnost drugog roditelja, ukoliko se istim zahtevom traži otpust iz državljanstva i za decu do navršene 18 godine života (potpis roditelja koji daje saglasnost mora biti overen od strane nadležnog suda ili opštinskog organa uprave u zemlji, ili Ambasade);
 6. mišljenje nadležnog organa starateljstva u Republici Srbiji, ili mišljenje Ambasade, kada podnosilac zahteva i deca borave u inostranstvu (ovo u slucaju narušenih bračnih odnosa);
 7. pisana saglasnost deteta starijeg od 14. godina, koju potpisuje pred ovlašcenim licem nadležnog organa u Republici Srbiji ili pred Ambasade,
 8. pravosnažna sudska odluka o razvodu (ako su roditelji razvedeni) ili kopija overena od strane nadležnog organa u Republici Srbiji ili od strane Ambasade (ovo u slucaju kad zahtev podnosi roditelj kome je dete pravosnažnom odlukom povereno na cuvanje i vaspitanje);
 9. mišljenje nadležnog organa starateljstva u Republici Srbiji ili Ambasade ako drugi roditelj ne da saglasnost za otpust deteta iz državljanstva, ili je nepoznatog prebivališta, ili je lišen poslovne sposobnosti ili roditeljskog prava;
 10. rešenje o potpunom usvojenju deteta u slucajevima kada se traži otpust iz državljanstva Republike Srbije za usvojenika do navršene 18. godine života (kada zahetv podnosi usvojilac koji je stranac prilaže i dokaz o stranom državljanstvu).

2. Prestanak državljanstva odricanjem: Punoletni državljanin Republike Srbije koji je rodjen i živi u inostranstvu, a ima strano državljanstvo, može se do navršene 25. godine života odreći državljanstva Republike Srbije.